Preface

更新日:2014/02/03

Trang web này giới thiệu các hoạt động nghiên cứu và giáo dục của các học giả và nhà nghiên cứu từ trường đại học Kyoto thực hiện tại Đông Nam Á với danh nghĩa cá nhân hoặc cộng tác với đồng nghiệp trong khu vực.

Sự hiện diện của trường đại học Kyoto ở Đông Nam Á đã được trên nửa thế kỷ. Trong suốt thời gian đó, chúng tôi đã chấp nhận hàng trăm sinh viên đến từ vùng này và cử nhiều sinh viên Nhật Bản tới các trường đại học của các quốc gia Đông Nam Á. Chương trình trao đổi này tiếp tục thành công chủ yếu nhờ vào những cam kết song phương và cộng tác giữa trường Kyoto với các trường trong khu vực. Sự cộng tác song song giữa các quốc gia Đông Nam Á cũng được tiếp tục, tiên phong bởi Văn phòng liên lạc Bangkok của trường (thành lập năm 1963) và Văn phòng liên lạc Jakarta (thành lập năm 1970). Những văn phòng này trở thành những trung tâm nòng cốt cho việc nghiên cứu và trao đổi của Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á.

Thông qua trang web này, chúng tôi hy vọng sẽ khuyến khích các nỗ lực cộng tác giữa trường đại học Kyoto với các đối tác tại các quốc gia Đông Nam Á.

Edited by
Masayuki Yanagisawa