Preface

更新日:2014/02/03

Paunang-salita

Ipinakikilala sa websayt na ito ang mga pananaliksik at gawaing pang-edukasyon na isinasagawa ng mga iskolar at mananaliksik ng Kyoto University sa Timog-silangang Asya, maaaring sa sarili nilang inisyatiba o sa pakikipagtulungan ng kanilang mga katapat sa rehiyon. Mahigit kalahating dantaon na ang papel ng Kyoto University sa Timog-silangang Asya. Sa loob ng panahong ito, tumanggap kami ng daan-daang estudyante mula sa rehiyon at nagpadala ng marami naming estudyante sa mga unibersidad sa Timog-silangang Asya. Maunlad na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan ang programa ng pagpapalitang ito, na malaki ang pagpapasalamat sa kapwang pakikilahok at pagtutulungan sa pagitan ng Kyoto University at ng mga paaralan sa rehiyon. Nagpapatuloy rin ang magkaagapay na pagtutulungan sa loob ng mga bansa sa Timog-silangang Asya, sa pangunguna ng tanggapang liaison ng unibersidad sa Bangkok (itinatag noong 1963) at ng tanggapang liaison sa Jakarta (itinatag noong 1970). Ang mga tanggapang ito ay naging sentro ng pananaliksik at pagpapalitan ng Center for Southeast Asian Studies. Sa pamamagitan ng websayt na ito, inaasahan naming pag-ibayuhin pa ang mga pagtutulungan sa pagitan ng Kyoto University at ng mga katapat nitong institusyon sa mga bansa sa Timog-silangang Asya.

Edited by
ABINALES, Patricio Nunez